projektering

Förfrågningsunderlag

Tillsammans med beställaren tar vi fram ett ”ramverk” med lagar, regler, hur utförandet ska gå till, materialval samt andra önskemål.

Förfrågningsunderlaget skickas sedan ut till entreprenörer som får lämna anbud på projektet. 

Förfrågningsunderlaget kan exempelvis bestå av VVS-ritningar, teknisk beskrivning (rambeskrivning), materialbeskrivning och administrativa föreskrifter för en generalentreprenad eller totalentreprenad. 

Systemhandling

En systemhandling tas fram i ett tidigt skede för att säkerställa att de bästa och mest lämpliga grundläggande tekniska lösningarna samt eventuella problem hanteras i god tid innan bygghandlings-projektering påbörjas. En systemhandling kan också tas fram för att få en helhetsbild över omfattningen av en eventuell ny-/ eller ombyggnation av ett VVS-system.  

bygghandling

Bygghandling tas fram med systemhandlingarna som underlag för att sedan användas av entreprenörerna att bygga efter. 

Teknisk Beskrivning

Vi upprättar tekniska beskrivningar som ansluter sig till den senaste versionen av AMA VVS & Kyla.

Utredningar

Inventering

Inventering för investeringsbeslut om potential för utökning/uppgradering av befintliga VVS-system. 

Inventering utförs genom granskning av befintliga ritningar och genomgång av anläggningen på plats. 

Vi gör platsbesök och går igenom förbättringspotential i VVS-anläggningen. Vi dokumenterar och fotograferar för att återkomma med en tydlig inventeringsrapport.

Inventeringsrapporten är en bra grund för ett investeringsbeslut eller förfrågningsunderlag till entreprenör.

Energioptimering

Utredning av befintliga VVS-system och därefter framtagning av åtgärdsförslag för energioptimering av fastigheten. 

Med stigande energipriser finns mycket att spara genom enkla medel. 

Utbyte av värmepumpar, fjärrvärmeväxlare, fläktar och luftbehandlingsaggregat är några exempel. 

Att byta ut gamla fläktar i flerbostadshus mot frånluftsaggregat med återvinningsbatteri kan vi ta vara på energin ur den varma inomhusluften och använda den för att producera värme och varmvatten. 

RELATIONSHANDLINGAR

Genom platsbesök, från skisser eller från äldre ritningar utför vi skalenliga relationsritningar/relationshandlingar på byggnaderna i sig och dess VVS-system.

·        Arkitektritningar

·        VVS-ritningar

Handlingarna kan levereras i olika format:

·        DWG

·        PDF

·        IFC 

Vi den senaste utgåvan av MagiCad för AutoCad.


Enhagsvägen 8E, Täby

info@nomila.se

08-31 80 09